Alapszabály

I. Általános rendelkezések
1. §

1. Az Egyesület neve: Tolerancia Barlangkutató Egyesület
2. Székhelye: 2623 Kismaros, Liget u. 15.
3. Jogelõdje: Hámori Alpinsport Club Tolerancia Barlangkutató Csoportja
4.  Pecsétje: szabvány nagyságú, kör alakú. A kör közepén osztott pajzs, melynek egyik felében égõ kézi karbidlámpa, másik felében — az Egyesület kutatási területére utalva — a Bronz-barlang alaprajza található. A pajzs tetején kiterjesztett szárnyú denevér áll, mely felett a pajzsot félkörben ölelõ, Tolerancia Barlangkutató Egyesület felirat látható, 1-2-ig számozással.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége
2. §

Az Egyesület célja az 1995. évi LIII. törvényben (Kvtv.) meghatározott természetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett módon történõ ellátása:

1. a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörû ismertetése;
2. a barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, a barlangok szeretetére és védelmére nevelés;
3. a kapcsolatok további erõsítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás támogatása;
4. barlangokkal és földtani környezetükkel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás kezdeményezése, segítése vagy önálló folytatása;
5. természetvédelem, környezetvédelem;
6. a fentiekhez kapcsolódó természet- és környezetvédelmi nevelés, oktatás; képességfejlesztés és ismeretterjesztés;
7. ösztönözze tagjait a barlangászat, hegymászás és más természetjáró sportok gyakorlása által az egészséges életmódra, a rendszeres testedzésre.

3. §

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében:

1. barlangfeltárást folytat;
2. szakmai terepbejárásokat és barlanglátogatásokat szervez;
3. támogatott tanulmányi kirándulásokat szervez;
4. tanfolyamokat szervez;
5. ismeretterjesztõ elõadásokat tart és szervez;
6. a csoporttagok részére a továbbképzéshez, továbbfejlõdéshez szakmai, erkölcsi, anyagi támogatást nyújt;
7. együttmûködik más barlangkutató és természet-, valamint környezetvédelmi szervezetekkel, állami és önkormányzati intézményekkel;
8. a mindenkori természet- és környezetvédelmi elõírások szerint tevékenykedik.

4. §

A megfelelõ anyagi háttér megteremtés érdekében:

1. tagdíjat szed;
2. pályázatokon vesz részt;
3. szponzori támogatást keres;
4. csoportépítõ tréningek lebonyolításában segédkezik;
5. alkalmi munkát végez.

III. Az Egyesület mûködési alapelvei
5. §

1. Biztosítja tagjai számára a barlangkutatással összefüggõ elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, a rendszeres egyesületi tevékenységhez szükséges feltételeket.
2. Erejéhez mérten anyagilag is támogatja tagjai számára a barlangkutatással kapcsolatos rendezvényeken, képzéseken illetve versenyeken való részvételt.
3. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság és az utánpótlás természet- és környezetvédelem nevelésére táborok, túrák szervezésével is.
4. Feladatainak ellátására létesítményeket (kutatóházakat) hozhat létre és tarthat fenn.
5. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végez.
6. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alapszabályában meghatározott célra fordítja.
7. A csoport-tagok közti eredményes kommunikáció érdekében riadóláncot mûködtet.
8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. Az Egyesület tagsága
6. §

1. Az Egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben levõ, s ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott pártoló tagjai, valamint tiszteletbeli tagjai lehetnek.
2. Az Egyesületnek az lehet teljes jogú tagja, akit két teljes jogú tag ajánl és a Közgyûlés 2/3-os többséggel elfogad.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit — az Egyesület érdekében kifejtett kimagasló munkája, vagy tevékenysége okán — az Egyesület elnökségének javaslatára a Közgyûlés a címre megválaszt.
4. A belépési szándékot az Egyesület által rendelkezésre bocsátott “Belépési Nyilatkozat” kitöltésével kell kinyilvánítani. A 14 és 18 év közötti életkorú fiatalok csak a szülõ (gondviselõ) írásbeli beleegyezésével léphetnek be az Egyesületbe.
5. A teljes jogú tagként való felvételhez a Közgyûlés meghatározott összegû belépési díjat ír elõ.
6. Tagként nem magyar állampolgárságú személyt is fel lehet venni.
7. Az Egyesület tagságáról nyilvántartást vezet, a tagokat igazolvánnyal látja el.

V. A tagok jogai és kötelességei
7. §

Az Egyesület teljes jogú tagjának joga, hogy:

1. indítványtételi és szavazati joggal részt vegyen az Egyesület közgyûlésén és vezetõ testületeinek, tisztségviselõinek megválasztásában;
2. 18. életévét betöltve megválasztható az Egyesület Elnöki, Alelnöki illetve Gazdasági vezetõi tisztségeire;
3. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet, valamint a barlangkutatást érintõ bármely kérdésben;
4. kifogást emelhet az Egyesület valamely alapszabálysértõ határozata ellen;
5. a pártoló tagokkal szemben elõnyt élvezve veheti igénybe az Egyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit;
6. részt vehet az Egyesület túráin, táborain, rendezvényein;
7. megkapja a negyedéves túratervet.

8. §

Az Egyesület rendes tagjának kötelessége:

1. az Alapszabály betartása;
2. aktívan közremûködni az Egyesület céljainak megvalósításában;
3. a tagsági díj befizetése;
4. az egyesületi vagyon óvása;
5. az egyesületi túrákon a mindenkori felelõs vezetõ utasításainak betartása, társai segítése;
6. az Egyesület jó hírnevének megõrzése és öregbítése minden olyan rendezvényen, ahol az Egyesület reprezentánsaként vesz részt;
7. az általa vállalt kötelezettségek, feladatok valamint a Közgyûlés és az Elnökség által rá ruházott megbízatások legjobb tudása szerinti teljesítése.

9. §

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának joga, hogy:

1. részt vegyen az Egyesület közgyûlésén tanácskozási, felszólalási és javaslattételi joggal;
2. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet, valamint a barlangkutatást érintõ bármely kérdésben;
3. kifogást emelhet az Egyesület valamely alapszabálysértõ határozata ellen;
4. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit;
5. részt vehet az Egyesület túráin, táborain, rendezvényein.

10. §

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának kötelessége:

1. az Alapszabály betartása;
2. pártoló tagoknak a Közgyûlés által meghatározott — a rendes tagdíjnál kisebb mértékû — éves támogatási díj befizetése (a tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet);
3. az egyesületi vagyon óvása;
4. az egyesületi túrákon a mindenkori felelõs vezetõ utasításainak betartása, társai segítése;
5. az Egyesület jó hírnevének megõrzése és öregbítése minden olyan rendezvényen, ahol az Egyesület reprezentánsaként vesz részt.

11. §

Az Egyesületi tagság megszûnik:

1. kilépéssel (melyet írásban kell közölni az Elnökséggel);
2. törléssel (azt a tagot, aki tagdíjhátralékban van, felszereléssel vagy pénzzel tartozik és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidõig sem egyenlíti ki, a Közgyûlés a tagok sorából törölheti; a törléssel az Egyesületnek tartozásokra vonatkozó követelése nem évül el);
3. a Közgyûlés döntése alapján fegyelmi okból történõ kizárással (a fegyelmi okból történõ kizárás ill. ennek jogorvoslati lehetõségét szabályozó Fegyelmi Szabályzat a késõbbiekben kerül megalkotásra).

A tagság megszûnése esetén a tagsági vagy egyéb díj visszafizetése és esetleges juttatások kifizetése iránti igény nem  támasztható.

VI. Az Egyesület szervezete és tisztségviselõi
12. §

1. Az Egyesület szervei:
1. a Közgyûlés;
2. az Elnökség;
3. az Elnök.
2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli.
3. Az Egyesület ügyintézését az Elnök végzi.
4. Nem lehet az Elnökség tagja, illetve nem vehet részt a Közgyûlés és az Elnökség döntéshozatalában az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa [ Ptk. 685. § b) pont] a határozat alapján
1. kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
2. bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.

13. §

A Közgyûlés

1. Az Egyesület legfõbb döntéshozó szerve, mely évente legalább egyszer ülést tart. A közgyûlésen a tagok ill. az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt. A Közgyûlés határozatait — a tisztségviselõk megválasztásán túlmenõen, akiket titkos szavazással választ — valamennyi kérdésben nyílt szavazással hozza. Feladata az alábbi jogkörökre terjed ki:
1. elfogadja, módosítja az Egyesület alapszabályát;
2. kimondja az Egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését (feloszlás kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges);
3. megválasztja az Egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági vezetõjét és egyéb tisztségviselõit;
4. megállapítja az Egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, a belépési és egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget, felhatalmazza az Elnökséget az elfogadott éves költségvetés esetleges módosítására;
5. dönt az Egyesület tulajdonában levõ ingatlan elidegenítésérõl;
6. elfogadja az Elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját.
2. A közgyûlést az Egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitûzött idõpontja elõtt legalább 15 nappal meg kell küldeni az Egyesület összes tagjának.
3. A közgyûlés határozatképes, ha a szabályszerû értesítés után az Egyesület rendes tagjainak 5O %-a és még 1 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyûlés, amelyet az elhalasztott közgyûlést követõ 5. napon túlra kell összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban a közgyûlésen nem lehet az Alapszabályt módosítani, az Egyesület más egyesülettel való egyesülését illetve feloszlást kimondani.
4. Rendkívüli közgyûlést kell összehívni 15 napon belül, ha azt:
1. az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével írásban kéri, illetõleg
2. az Elnökség szükségesnek tartja.
5. A közgyûlés ülésén az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A közgyûlésrõl az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzõkönyvet kell készíteni. A közgyûlés tartamára két jegyzõkönyv-hitelesítõt kell választani. A jegyzõkönyv vezetésérõl az ezzel megbízott tag gondoskodik.

14. §

Az Elnökség

1. Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörû végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyûlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az Egyesület folyamatos mûködésérõl.
2. Az Elnökség tagjaivá csak feddhetetlen, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárokat lehet felvenni, megválasztani.
3. Az Elnökség 4 fõs. Tagjai:
1. az Elnök;
2. az Alelnök;
3. a Gazdasági vezetõ;
4. a Titkár.
4. Az Elnökség elnöke az Egyesület elnöke.
5. Az Elnökség:
1. kitûzi a közgyûlés idõpontját, összeállítja és elõkészíti napirendjét;
2. dönt a Közgyûlés által átruházott hatáskörben;
3. határozatait nyílt szavazással hozza;
4. meghatározza, hogy az Elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el;
5. megállapítja rendezvények idõpontját, feltételeit;
6. tevékenységérõl és határozatairól beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyûlésnek.
6. Az Elnökség évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell tartani, ha ezt:
1. az  Elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának meghatározásával kéri, illetõleg
2. az Egyesület elnöke szükségesnek tartja.
7. Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze, látja el az elnöki feladatokat.
8. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén az Elnökség minden tagja jelen van. Az Elnökség döntéséhez az Elnökség tagjai többségének egybehangzó szavazata szükséges, szavazategyezés esetén az Elnök szavazata dönt.
9. Az Elnökség tagjai munkájukat tiszteletdíj nélkül végzik. Egyesületi munkájukkal kapcsolatos költségeiket az Egyesület megtéríti.

15. §

Az Egyesület elnöke

1. Az Egyesület elnöke:
1. képviseli az Egyesületet, illetõleg az Elnökség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével;
2. összehívja az Egyesület közgyûlését, az Elnökség üléseit és azokon elnököl;
3. ellenõrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, õrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerû tevékenysége felett;
4. a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
2. Az elnököt munkájában az Elnökség tagjai segítik, akadályoztatása esetén helyettesítik.

16. §

Az Egyesület alelnöke

1. az Elnök általános helyetteseként, annak akadályoztatása esetén irányítja az Elnökség munkáját;
2. ellátja az Elnök helyettesítését, kivéve az utalványozási jogosultságát. E jogkörben csak külön meghatalmazás alapján léphet fel.

17. §

Az Egyesület titkára

1. segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában;
2. elõkészíti a közgyûlés és az Elnökség elé kerülõ elõterjesztéseket;
3. gondoskodik az elnökségi ülések jegyzõkönyvének vezetésérõl;
4. ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendõit.

18. §

Az Egyesület gazdasági vezetõje

1. az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetérõl az elnöknek és az Elnökségnek rendszeresen beszámol;
2. a mindenkor érvényes pénzügyi szabályok betartásával végzi a munkáját;
3. az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészítteti és az Elnökség, majd a Közgyûlés elé terjeszti;
4. utalványozási jogkörrel rendelkezik.

VII. Az egyesület jogi személyisége és vagyona
19. §

1. Az egyesület önálló jogi személy.
2. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre érvényes szabályok szerint gazdálkodik.
3. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések, valamint az egyesületi munkából származó anyagi és szellemi javak alkotják.
4. Az egyesület bevételei
1. a rendes tagok által fizetett tagdíj, melynek mértékét évente a decemberi Közgyûlés határozza meg;
2. a pártoló tagok által befizetett kötelezõ támogatás;
3. az egyesület kezelésében illetve tulajdonában lévõ kutatóházak használati díjaiból;
4. az egyesület alapszabályszerû tevékenységébõl eredõ egyéb bevételeibõl;
5. valamint támogatásokból, pályázatok útján kapott összegekbõl és egyéb adományokból állnak.
5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
6. Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szûnne meg, a hitelezõk kielégítése után a fennmaradó vagyont más Magyarországon mûködõ barlangkutatási tevékenységet folytató társadalmi szervezet számára kell felajánlani.

VIII. Záró rendelkezések
20. §

1. Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv illetve az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
2. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2003. február 25-én tartott Alakuló közgyûlése elfogadta.

Budapest, 2003. február 25.